O Firmie
Badania
Laboratorium partnerskie
Pobieranie próbek
Referencje
Kontakt

Rozporządzenia:

  • Rozp. (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.
  • Rozp. (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. rozp. (WE) 853/2004 z dnia 29.04.2004r. dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Rozp. (WE) 854/2004 z dnia 29.04.2004r.
  • Rozp. Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 05.12.2005r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozp WE 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE)nr 854/2004 oraz (WE) 882/2004, ustanawiające ustępstwa od rozporządzenia WE 852/2004 i zmieniające rozporządzenia nr WE 853/2004 i nr WE 854/2004.
  • Rozp. Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 05.12.2005r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE)nr 853/2004, (WE)nr 854/2004 oraz (WE) 882/2004 oraz zmieniające (WE)nr 853/2004, (WE)nr 854/2004 oraz (WE) 882/2004.
  • Rozp. Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 05.12.2007r. zmieniające Rozp. Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
  • Rozp. Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
  • Ustawa z dnia 25.08.2005r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. Nr 71, poz. 1225) z późn.zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. 07.61.417)

Badania laboratoryjne żywności, wody i ścieków, pobór i przewóz prób - 43-200 Pszczyna ul. Batorego 13a/2